'Huisarts cursussen voor een volledig oogonderzoek in 20 minuten.'

Algemene voorwaarden.


Algemene Voorwaarden van de Stichting Onderwijs Oogheelkunde aan Huisartsen in Nederland

Artikel 1: begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1
 Stichting Onderwijs Oogheelkunde aan Huisartsen in Nederland

Havenstraat 4 B-01

6211 GJ Maastricht, KvK nummer 41073728, soort inschrijving: rechtpersoon.

 

1.2
 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht geeft tot het uitvoeren van werkzaamheden door STOOHN dan wel een uitvoerings- of leveringsovereenkomst met STOOHN is aangegaan.

1.3
 Overeenkomst/ opdracht: De overeenkomst of opdracht (zowel schriftelijk als mondeling) voor het leveren van goederen en/of diensten of het uitvoeren van opdrachten.

1.4
 Advies: Een door STOOHN aan de opdrachtgever uitgebracht schriftelijk of mondeling advies.

1.5
 Diensten: Een door STOOHN geleverde dienst, zoals een cursus, lezing, advies hetzij schriftelijk of mondeling.

1.6 
Goederen: Een door STOOHN uitgebracht artikel zoals brochure en dergelijke.

1.7 
Werkzaamheden: Begeleiding en advies in het gebied van onderwijs.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1
 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die STOOHN aangaat ten aanzien van advies, diensten, goederen en werkzaamheden.

2.1
 de Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de webpagina van STOOHN: www.stoohn.nl

Artikel 3: Cursusvoorwaarden:

3.1
 De inschrijving vindt uitsluitend plaats via het inschrijfformulier ( te vinden op de webpagina www.stoohn.nl).

3.2
 De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

3.3
 U ontvangt uiterlijk 2 weken na ontvangst van de inschrijving een bevestigingsmail.

3.4 U ontvangt 2 weken voor aanvang van de cursus een herinneringsmail.

3.5
 Door inschrijving aanvaardt u de inschrijvings- betalings- en algemene voorwaarden.

3.6
 Op de website www.stoohn.nl staat de actuele cursusinformatie.

3.7
 Alle informatie door cursisten verstrekt is vertrouwelijk voor STOOHN, haar medewerkers en docenten.

3.8
 Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt. Bij een beperkt aantal beschikbare plaatsen geschied plaatsing op volgorde van binnenkomst van inschrijving.

3.9
 Naast lesmateriaal van STOOHN wordt gebruik gemaakt van de standaarden NHG en het boek Praktische Vaardigheden uitgegeven door de NHG.

3.10
 STOOHN of een gevolmachtigde van haar verzorgt de accreditatieaanvraag.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden:

4.1 
Er kan alleen worden deelgenomen aan de cursus indien het inschrijfgeld tijdig is voldaan. Voorwaarden voor de restitutie van inschrijfgelden bij annulering van de cursus zie artikel 5.1

4.2
 De prijs van een cursus staat vermeld op de website van van STOOHN, www.stoohn.nl

4.3 Bij reservering van een hotelkamer is de prijs van de kamer niet bij de inschrijfprijs inbegrepen.
STOOHN biedt slechts de service een kamer voor u te reserveren. U dient zelf de kamer te betalen in het hotel.

Artikel 5: Annuleringsvoorwaarden deelnemer:

5.1

5.2
 Indien men door welke oorzaak dan ook een cursus slechts ten dele kan volgen dan vindt er geen restitutie van inschrijfgelden plaats.

Artikel 6: annuleringsvoorwaarden STOOHN:

6.1 
Bij onvoldoende deelnemers kan een cursus door STOOHN worden geannuleerd of verplaatst.

6.2
 Bij annulering van een cursus door STOOHN vindt restitutie van de betaalde cursusgelden plaats.

6.3:
 Zie ook artikel 11.

Artikel 7: Rechten van intellectuele eigendom:

7.1
 Alle rechten van intellectuele eigendom op de materialen en/of adviezen berusten uitsluitend bij STOOHN.

7.2
 Misbruik van intellectueel eigendom kan verhaald worden op de opdrachtgever.

Artikel 8: Medewerking door opdrachtgever/ cursist

8.1
 Van de cursist wordt gevraagd om alle 5 dagdelen aanwezig te zijn.

8.2
 De cursist is gehouden zich t.o.v. de patiënten te gedragen zoals gebruikelijk is binnen de beroepsgroep huisartsen.

  • annulering meer dan 1 week voor de aanvang van de cursus: volledige restitutie van het inschrijfgeld.
  • annulering binnen een week tot 24 uur voor de aanvang van de cursus: restitutie van de helft van het inschrijfgeld.
  • annulering binnen 24 uur voor de aanvang van de cursus: geen restitutie van het inschrijfgeld.
  • indien men een cursus slechts gedeeltelijk kan volgen: geen restitutie van het inschrijfgeld.

8.3 
Indien men zich niet houdt aan het gestelde in artikel 8.2 dan is de cursusleiding gemachtigd de opdrachtgever/ cursist uit te sluiten van verdere deelname aan de cursus.

8.4 
Besluit men twee cursussen te volgen ten behoeve van het certificaat, dan wordt verwacht dat men na de eerste cursus het totale set van benodigd instrumentarium aanschaft.

Artikel 9 Aansprakelijkheid:

9.1
 STOOHN werkt vaak met patiënten geworven door de regionale huisartsen.

9.2
 De opdrachtgever/ cursist is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten voor zijn werkzaamheden als huisarts, alvorens in te schrijven voor een cursus van STOOHN.

9.3 Ook een werkgever van een opdrachtgever/ cursist kan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de betreffende opdrachtgever/ cursist afsluiten.

9.4
 De opdrachtgever vrijwaart STOOHN tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Artikel 10: Klachten- en geschillenregeling:

10.1
 Opdrachtgever/ cursist dient klachten over de uitvoering van werkzaamheden van STOOHN, schriftelijk te richten aan STOOHN. STOOHN zal hierop schriftelijk reageren. Geschillen zullen op eenzelfde wijze afgehandeld worden. Indien het geschil niet binnen een redelijke termijn tot oplossing is gekomen, zal het geschil worden voorgelegd aan een bevoegde rechter of neutraal persoon, afhankelijk van de aard en de ernst.

10.2 
Eventuele klachten over de factuur of de werkzaamheden waarop de factuur betrekking heeft dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur schriftelijk aan STOOHN kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen.

Artikel 11: Overmacht:

11.1
 STOOHN is gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van een overmacht situatie.

11.2
 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten was en buiten de invloedssfeer van STOOHN ligt.

Artikel 12: Wijzigingen:

12.1
 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 13: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden:

13.1
 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en STOOHN

13.2
 Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en STOOHN is alleen het Nederlands recht van toepassing.

13.3
 Deze algemene voorwaarden kunnen tegenover iedere opdrachtgever gehandhaafd worden en gelden bij uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.